Mjetet Fact Check të Google konsistojnë nga dy mjete: Mjeti Fact Check Explorer dhe Fact Check Markup. Të dy mjetet synojnë të lehtësojnë punën e kontrolluesve të fakteve, gazetarëve dhe kërkuesve.

Fact Check Explorer

Ky mjet ju lejon të shfletoni dhe kërkoni lehtësisht për kontrolle të fakteve. Për shembull, mund të kërkoni deklaratën e një politikani ose një temë. Mund të kufizoni edhe rezultatet për një botues të caktuar. Mund të kërkoni me fjalë kyçe dhe të shihni një listë pretendimesh bashkërenduese dhe kontrolleve korresponduese të fakteve. Fjalët kyçe mund të ndryshojnë nga tema specifike deri te citime të plota politikanësh. Me pak fjalë, çdo gjë që do të shkruanit në shiritin e Google Search (Kërkimi Google).

Rezultatet do të kufizohen me paracaktim nga gjuha e shfletuesit tuaj. Mund të shihni edhe rezultatet nga të gjitha gjuhët duke përdorur listën me palosje.

Mund të kërkoni edhe për të gjitha rezultatet nga një botues ose duke klikuar topin e Botuesit në një rezultat, ose duke përdorur një kufizim të faqes. Për shembull, "site:politifact.com" ose "site:politifact.com immigration".

Faqja kryesore e Fact Check Explorer përmban një link që të çon te “Kontrollet e fundit të fakteve”, i cili shfaq një listë kronologjike të të gjitha kontrolleve të fakteve.

Mjeti Fact Check Markup

Kur botuesit shkruajnë një artikull me fakte të kontrolluara, mund të shtojnë shënimin schema.org/ClaimReview në atë artikull. Ky shënim ka të dhëna të strukturuara që përmbajnë informacione rreth kontrollit të fakteve -- për shembull, cili ishte pretendimi që po vlerësohej, kush e ngriti këtë pretendim, cili ishte vendimi dhe shumë të tjera.

Bashkëngjitja e ClaimReview një artikulli me kontroll faktesh do t’u mundësojë motorëve të njohin lehtësisht që është artikull me fakte të kontrolluara dhe kështu e nxjerrin në rezultatet e kërkimit dhe sipërfaqe të tjera.

Mbani parasysh që ClaimReview është një ekosistem i hapur: çdo botues mund të zgjedhë të shtojë shënimin ClaimReview në një artikull me kontrollim faktesh.

Para këtij mjeti, e vetmja mënyrë për të ofruar shënim të strukturuar (d.m.th. shënimin schema.org/ClaimReview) për një faqe ishte ngulitja e shënimit në HTML-në e artikullit. Ky proces kërkon një nivel të caktuar ekspertize teknike dhe mund të mos priret drejt gabimeve.

Qëllimi i këtij mjeti është lehtësimi i procesit të krijimit të shënimit ClaimReview, duke e lejuar shënimin të paraqitet përmes një formulari të thjeshtë uebi pa nevojën e shtimit të diçkaje në vetë artikullin.

Çdo shënim i paraqitur përmes këtij mjeti ruhet në datacommons.org dhe vihet publikisht në dispozicion nëpërmjet një ushqimi të të dhënash. Motorët e kërkimit e gëlltitin këtë ushqim për të siguruar që artikujt korrespondues vazhdojnë të trajtohen si kontrolle faktesh.

Kush mund të krijojë shënim për një faqe të dhënë?

Përdoruesit janë të autorizuar të përdorin Google Search Console (Konsoli i Kërkimit të Google). Çdo llogari e renditur si përdorues i kufizuar ose me të drejta të plota në një faqe do të mund të krijojë shënim për çdo artikull në atë faqe. Hapat që kërkohen janë:

Flisni me masterin tuaj të uebit për të zbuluar nëse faqja juaj është tashmë në Search Console.

Pyesni masterin tuaj të uebit për t’ju shtuar si përdorues në faqe, ose si përdorues i kufizuar ose si përdorues i plotë.

Mbani parasysh që aksesi jepet për faqet saktësisht ashtu siç specifikohen në Search Console. Për shembull, nëse Search Console ka dy hyrje për site.com dhe factcheck.site.com, atëherë duhet të shtoheni në të dyja nëse doni të krijoni shënim për të dy faqet.

Për FAQ-të, udhëzimet dhe informacionet e mëtejshme, shkoni tek uebfaqja e Fact Check Tools të Google.

Ilustrim i sfondit: Photo by Kagenmi from iStock / iStock license